Clubs (veld) Provincie Friesland
Achlum t/m Zandhuizen
gesorteerd op plaatsnaam
vv Stormvogels'64
Website Stormvogels
Noord veld
06mei1964
Sportpark: Tanjabuurt 9
8806KW Achlum (Post: HS Sytstrastrjitte 15, 8805KM)
0517-642125Google Maps
Kleur shirt: Wit
KNVB: BBBC729
vv Akkrum
Website Akkrum
15apr1926
Sportpark de Meine: Ulbe Twijnstrawei 27a
8491CJ Akkrum (Post: Heechein 38, 8491EM)
0566-652200Google Maps
bestuur@vvakkrum.nl
Kleur shirt: Rood
vv Oldeboorn
Website Oldeboorn
15apr1923
Sportcomplex: Sudkant 2
8495KP Aldeboarn (Post: Wjitteringswei 68, 8495JR)
0566-631564Google Maps
Kleur shirt: Zwart
vv Anjum
Website Anjum
Noord veld
01sep1948
Sportpark It Kolkenfjild: Mounebuorren 25a
9133MA Anjum (Post: Mounebuorren 26, 9133MB)
0519-321330Google Maps
secretariaat@vvanjum.nl
Kleur shirt: Wit
KNVB: BBBD88N
vv Stanfries
Website Stanfries 2e Website Stanfries
Noord veld
12mei1931
Sportpark De Steegde: Boerestreek 9a
8426BM Appelscha (Post: Kloksveen 19, 8426JA)
0516-431238Google Maps
Kleur shirt: Wit
KNVB: BBBG57S
vv Arum
Website Arum
01nov1937
Sportpark De Bining: Sportlaan 7b
8822 VM Arum (Post: van Camminghaweg 37, 8822WB)
0517-641774Google Maps
Kleur shirt: Geel/Zwart
sv ASC'75
Website ASC
04mrt1975
Sportpark Easterbuorren: It Oast 1a
9284 TG Augustinusga (Post: Boskkamp 5, 9284SC)
0512-352303Google Maps
Kleur shirt: Wit
rkvv Bakhuizen
Website Bakhuizen
01jan1923
Sportcomplex: Johannes Nagelhoutlaan 24
8574 ST Bakhuizen (is geen postadres)
0514-581878Google Maps
Kleur shirt: Blauw/Geel
vv Bakkeveen
Website Bakkeveen
01jun1929
Sportpark: Mjumster Wei 14
9243SK Bakkeveen (Post: Bremerwei 4, 9248SH Siegerswoude)
0516-541518Google Maps
Kleur shirt: Wit/Blauw
vv Balk
Website Balk
Noord veld+zaal
04jan1946
Voetbalcomplex De Wilgen: Westein 45
8561CA Balk (Post: Sportfjild 11, 8561GP)
0514-605990Google Maps
secretaris@vvbalk.nl
Kleur shirt: Wit
KNVB: BBBB09K
vv De Sweach
Website vv De Sweach
31mei1931
Sportpark De Boskfinnen: Vlaslaan 28
9244 CH Beetsterzwaag Fr (is geen postadres)
0512-382200Google Maps
Kleur shirt: Rood/Wit
sc Berlikum
Website Berlikum
23mei1972
Sportpark De Koekoek: Fugelsang
9041 CV Berltsum (Post: Appelhof 2, 9041GE)
0518-461606Google Maps
Kleur shirt: Oranje
vv Beetgum
Website Beetgum
28mei1949
Sportpark: It Bosk 2
9045PA Bitgummole (Post: Hemmemastrjitte 12, 9044MZ Beetgum)
058-2531483Google Maps
Kleur shirt: Groen
vv Blauwhuis
Website Blauwhuis
02mei1932
Sportcomplex: Gerben Rijpmastraat 32
8615 LJ Blauwhuis (tevens postadres)
0515-579770Google Maps
Kleur shirt: Groen
vv De Blesse
Website De Blesse
Noord veld
29jul1931
Sportpark De Berk: Markeweg 23
8398GK Blesdijke (Post: Nieuwstraat 11, 8397GE De Blesse)
0561-441800Google Maps
info@vvdeblesse.nl
Kleur shirt: Rood/Wit
KNVB: BBBN56S
vv Blija
Website Blija
29apr1985
Sportpark: Farrewei 20
9171 LM Blije Fr (is geen postadres)
0519-562444Google Maps
Kleur shirt: Geel
vv Trinitas (locatie Boijl)
Website Trinitas
01jul1912
Sportpark: Boijlerweg 88a
8392NK Boijl (Post: Hoge Haer 4, 8431HJ Oosterwolde Fr)
0561-421370Google Maps
secretaris@vvtrinitas.nl
Kleur shirt: Blauw/Zwart
sc Bolsward
Website Bolsward
Noord veld+zaal
07apr1905
Sportpark Het Bolwerk: Bolwerkplein 2
8701XE Bolsward (Post: Nanne Reijnstraat 10, 8701CG)
0515-572797Google Maps
Kleur shirt: Geel/Zwart
KNVB: PWDV38F
sc Boornbergum'80
Website Boornbergum
26jun1980
Sportpark De Kampslach: Jouke Jochemswei 5a
9212PD Boornbergum (Post: Suderom 51, 9212PR)
0512-381440Google Maps
scboornbergum80@gmail.com
Kleur shirt: Groen
vv Buitenpost
Website Buitenpost
Noord veld
01mei1942
Sportpark De Swadde: Jeltingalaan 80
9285WL Buitenpost (Post: Johan Frisostraat 13, 9285TS)
0511-541856Google Maps
Info@vvbuitenpost.nl
Kleur shirt: Blauw met wit
KNVB: BBBB919
fc Birdaard
Website Birdaard
05okt1966
Sportpark De Zwaluw: Jislumerdyk 16b
9111 HC Burdaard (Post: Goslingawei 9, 9178GK Wanswert)
0519-332664Google Maps
Kleur shirt: Groen
avv Geel Wit
Website Geel Wit
Noord veld
09mei1934
Sportterrein Nes-Buren: Noordwal 25
9164KJ Buren Fr (Postbus 59, 9163ZM Nes Ameland)
0519-542537Google Maps
secretaris@geelwit.nl
Kleur shirt: Geel
KNVB: BBBD13V
BBC (Bergum BCV Combinatie)
Website BBC (Bergum BCV Combinatie)
30mei2005
Sportcomplex Het Koningsland: Burg Bothenius Lohmanlaan 40c
9251 LD Burgum (Post: Dr B Hornstrasingel 93, 9251AH)
0511-462150Google Maps
Kleur shirt: Rood/Zwart met wit
vv BCV
Website BCV
27mei1949
Sportcomplex Het Koningsland: Burg Bothenius Lohmanlaan 40c
9251 LD Burgum (Post: Dr B Hornstrasingel 93, 9251AH)
0511-462150Google Maps
Kleur shirt: Wit met rood
vv Bergum
Website Bergum
19jan1931
Sportcomplex Het Koningsland: Burg Bothenius Lohmanlaan 40b
9251 LD Burgum (Postbus 164, 9250AD)
0511-464466Google Maps
Kleur shirt: Wit
vv Broekster Boys
Website Broekster Boys
05mei1956
Sportpark Op De Skieding: Lytse Loane 124
9104 CJ Damwald (Postbus 62, 9104ZH)
0511-424460Google Maps
Kleur shirt: Rood/Wit
sjo Broekster-Walden (locatie vvBroekster Boys)
Website Broekster-Walden
01jun2006
Sportpark Op De Skieding: Lytse Loane 124
9104 CJ Damwald (Postbus 28, 9104ZG)
0511-424460Google Maps
Kleur shirt: Rood/Wit
sjo Broekster-Walden (locatie vv De Walden)
01jun2006
Gemeentelijk Sportpark: Badhuswei 31a
9104 DX Damwald (Postbus 28, 9104ZG)
0511-421278Google Maps
Kleur shirt: Rood/Wit
vv De Walden
Website Walden
01sep1946
Gemeentelijk Sportpark: Badhuswei 31a
9104 DX Damwald (Postbus 49, 9104ZG)
0511-421278Google Maps
Kleur shirt: Rood met wit
vv Read Swart
Website Read Swart
Noord veld+zaal
27aug1929
Sportpark De Jister: Jan Jonkmanweg 4
8456HV De Knipe (Post: Hellingbaas 22, 8456HB)
0513-688853Google Maps
info@read-swart.nl
Kleur shirt: Zwart/Rood
KNVB: BBBD09U
vv Zwaagwesteinde
Website Zwaagwesteinde
21jun1931
Sportpark De Wieken: Sportloane 4
9271 VN De Westereen (Postbus 34, 9270AA)
0511-441965Google Maps
vvzwaagwesteinde@gmail.com
Kleur shirt: Rood
sf Deinum
Website Deinum
Noord veld
01jul1959
Sportpark: It Holt 15
9033WZ Deinum (Post: Pypsterbuorren 8, 9031XH Boksum)
058-2541229Google Maps
secretaris@sfdeinum.nl
Kleur shirt: Donkerblauw
KNVB: BBBD71D
vv Delfstrahuizen
Website Delfstrahuizen
17aug1934
Sportpark: De Kampen 1
8508 RR Delfstrahuizen (Post: Marwei 56, 8508RE)
0514-541000Google Maps
Kleur shirt: Wit
sjo EBC/Delfstrahuizen (locatie Delfstrahuizen)
Website EBC/Delfstrahuizen 2e Website EBC/Delfstrahuizen
17aug1934
Sportpark: De Kampen 1
8508 RR Delfstrahuizen (Post: De Petten 4, 8539RM Echtenerbrug)
0514-541000Google Maps
Kleur shirt: Wit
csv Be Quick Dokkum
Website Be Quick Dokkum
22aug1937
Sportpark: Tolhuispark 3
9103 SN Dokkum (Post: De Zwaan 39, 9101XC)
0519-297116Google Maps
bestuur@bequickdokkum.nl
Kleur shirt: Blauw/Geel
vv Dokkum
Website vv Dokkum
23apr1926
Harddraverspark: Harddraversdijk 2
9101 XA Dokkum Fr (Postbus 388, 9100AJ)
0519-294072Google Maps
Kleur shirt: Groen/Wit
sv Donkerbroek
10okt1931
Sportpark Ontwijk: Vaart Westzijde 1a
8435WB Donkerbroek (Post: Schoterlandseweg 95, 8411XZ Jubbega)
0516-491274Google Maps
Kleur shirt: Rood/Zwart
vv Drachten
Website Drachten
Noord veld
21apr1921
Sportpark De Peppel: Gauke Boelensstraat 101
9203RK Drachten (Postbus 163, 9200AD)
0512-513525Google Maps
secretaris@vvdrachten.nl
Kleur shirt: Wit
KNVB: BBBH35P
vv Drachtster Boys
Website vv Drachtster Boys
29mrt1948
Sportpark Drachtster Bos: Postlaan 5
9204 WT Drachten Fr (Postbus 447, 9200AK)
0512-517067Google Maps
Kleur shirt: Zwart/Wit
vv ONB
Website ONB
24jan1948
Sportpark De Fennen: Noorderdwarsvaart 217
9201 KK Drachten (Postbus 458, 9200 AL)
0512-521641Google Maps
Info@vvonb.nl
Kleur shirt: Blauw
vv TFS
Website TFS
Noord veld
14aug1949
Sportpark 't Trefpunt: Smidswei 13a
9222NA Drachtstercompagnie (Post: Trilker 6, 9222MB )
0512-342300Google Maps
info@vv-tfs.nl
Kleur shirt: Groen
KNVB: BBBF73P
vv VIOD
Website VIOD
07sep1965
Sportpark Treffers Heech: Foarwei 17a
9114 RA Driezum (Post: Dokkumerloane 8, 9113AN Walterswald)
0511-424222Google Maps
Kleur shirt: Blauw
vv Drogeham
Website Drogeham
28jul1946
Sportpark It Doltsje: De Buorren 12A
9289HG Drogeham (Post: Dykswal 11, 9289HW)
0512-332166Google Maps
vv_drogeham@hotmail.com
Kleur shirt: Geel met rood
sjo Dronrijp/Foarut (pupillen)
Website Dronrijp/Foarut
01jul2014
Sportveld De Ring: Welderingsstrjitte 3
9035CX Dronryp (Post: Boskranne 30, 9036KW Menaam)
0517-232500Google Maps
Kleur shirt: Rood
vv SDS
Website SDS
10aug1947
Sportpark Skoalleseize: 't Heechhiem 7
8734 GS Easterein (Post: De Singel 30a, 8734HR)
0515-331700Google Maps
Kleur shirt: Wit
vv Oosterlittens
Website Oosterlittens
31jan1935
Sportpark: It Hynstewaed 15
8835 XC Easterlittens (Post: Huylckensteinstrjitte 47, 8835XL)
0517-342263Google Maps
Kleur shirt: Geel
vv Eastermar
Website Eastermar
Noord veld
05jun1969
Sportpark Burgerkamp: 't Hof 84a
9261VV Eastermar (Post: Joost Wiersmaweg 3, 9258CC Jistrum)
0512-471900Google Maps
Kleur shirt: Geel/Blauw
KNVB: BBBB10S
vv Oostergo
Website vv Oostergo
28jul1964
Sportpark de Streng: Stienfeksterwei 11
9131 KK Ee Fr (is geen postadres)
0519-518680Google Maps
Kleur shirt: Rood/Geel
vv Trinitas (locatie Elsloo)
Website Trinitas
01jul1912
Sportpark Elzenhagen: Hoofdweg 29
8424PJ Elsloo Fr (Post: Hoge Haer 4, 8431HJ Oosterwolde Fr)
0516-421550Google Maps
secretaris@vvtrinitas.nl
Kleur shirt: Blauw/Zwart
sc Veenwouden
Website Veenwouden
15aug1947
Sportpark De Kemphaan: Ljurkstrjitte 2
9269 NB Feanwalden (Post: Plomsigge 20, 9269MA)
0511-474072Google Maps
groenhof@knid.nl
Kleur shirt: Blauw/Wit
vv Wardy
Website Wardy
02nov1945
Sportpark: De Boppeslach 1
9172 MH Ferwert (Post: Great Sminia 32, 9172RA)
0518-412633Google Maps
Kleur shirt: Groen
fc Fochteloo
Website Fochteloo
20mei1977
Sportpark Et Legien: Zuideinde 26a
8428HE Fochteloo (Post: Stienekamp 16, 8428HA)
0516-588558Google Maps
Kleur shirt: Wit
sc Franeker
Website Franeker
02mei1926
Sportpark Hertog van Saxenlaan: Jan Rodenhuisplein 1
8801 ET Franeker (Postbus 191, 8800AD)
0517-390663Google Maps
Kleur shirt: Geel
sv RWF
Website RWF
05jul1959
Sportpark: Boskdobbe 2
9249 NR Frieschepalen (Post: Langdeel 2, 9216WX Oudega gem Smallingerland)
0512-302787Google Maps
Bestuur@sv-rwf.nl
Kleur shirt: Rood
vv V en V '68
Website V en V
21mei1968
Sportvelden: Greate Buorren 15a
9263 PK Garyp (Post: De Tuije 56, 9263RA)
06-33000112Google Maps
venv68@live.nl
Kleur shirt: Wit
GSVV
Website GSVV
16jun1966
Sportpark 't Kleaster: De Poorthoek 1b
9873PL Gerkesklooster (Post: De Lauwers 6, 9873RV)
0512-352306Google Maps
Kleur shirt: Rood
vv Gersloot
Website Gersloot
01okt1934
Sportpark: Tijnjeweg 18
8457 EL Gersloot (tevens postadres)
0513-571756Google Maps
Kleur shirt: Wit met rood
vv Gorredijk
Website Gorredijk
25aug1920
Sportpark Kortezwaag: Mientewei 2a
8401 AA Gorredijk Fr (is geen postadres)
0513-462369Google Maps
Kleur shirt: Blauw/Wit
GAVC
Website GAVC
Noord veld
22okt1922
Sportpark Meinga: Burstumerdyk 2
9001ZC Grou (Post: Hoxma 48, 9001LG)
0566-622728Google Maps
Kleur shirt: Geel
KNVB: BBBD11T
GAVC
Noord zaal
22okt1922
Sportcomplex De Twine: Tjallinga 2
9001LB Grou (is geen postadres)
0566-623138Google Maps
Kleur shirt: Geel
KNVB: BBBD11T
sv Wykels Hallum
Website Wykels Hallum
Noord veld
29mrt1929
Sportpark: It Blikkelan 21
9074CM Hallum (Post: It Skipperslan 12, 9074BM)
0518-431676Google Maps
secretaris@wykelshallum.nl
Kleur shirt: Rood/Geel
KNVB: BBBF007
vv Harkema Opeinde
Website Harkema Opeinde
05jul1946
Sportpark: De Bosk 22
9281NR Harkema (Post: Leidijk 5, 9865VT Opende)
0512-362040Google Maps
Kleur shirt: Groen/Geel
vv Harkemase Boys
Website Harkemase Boys
26jun1946
Sportpark: De Bosk 20
9281NR Harkema (Postbus 27, 9280AA)
0512-361990Google Maps
Kleur shirt: Rood
fc Harlingen
Website Harlingen
18mrt1921
Sportpark: Vierkantsdijk 1
8862BE Harlingen (Post: Pannegat 29, 8862DG)
0517-414360Google Maps
Kleur shirt: Licht-/Donkerblauw
zmvv Zeerobben
Website Zeerobben
03jan1953
Sportpark De Robbenplaat: Achlumerdijk 6
8862 AJ Harlingen (Postbus 23, 8860AA)
0517-415918Google Maps
Kleur shirt: Groen
sv Haulerwijk
Website Haulerwijk
Noord veld
15aug2015
Sportpark De Hichte: Scheidingsreed 1
8433LX Haulerwijk (Post: Leeksterweg 9, 8433KV)
0516-422809Google Maps
secretaris@svhaulerwijk.nl
Kleur shirt: Oranje
KNVB: FFHL73N
vv Heeg
Website Heeg
Noord veld
19jun1931
Sportpark Heech: De Skatting 1a
8621BT Heeg (Post: De Homeie 3, 8621DN)
0515-443403Google Maps
vvheeg@hotmail.com
Kleur shirt: Rood/Wit
KNVB: BBBF063
sjo OHH (locatie vv Heeg)
Website OHH
Noord veld
23jun2004
Sportpark Heech: De Skatting 1a
8621BT Heeg (Post: Jeltewei 57, 8622DE Hommerts)
0515-443403Google Maps
Kleur shirt: Oranje of Groen
KNVB: GKWH31Q
sc Heerenveen
Website Heerenveen
01jun1977
Abe Lenstra Stadion: Abe Lenstra boulevard 19
8448 JA Heerenveen (Postbus 513, 8440AM)
0513-612100Google Maps
Kleur shirt: Blauw/Wit
sc Heerenveen vrouwen
Website Heerenveen vrouwen
30jun2012
Sportpark Skoatterwald: Oranje Nassaulaan 21
8448 MT Heerenveen (Post: Aaltjelaan 5, 8455JB Katlijk)
0513-631360Google Maps
Kleur shirt: Blauw/Wit
rjo Heerenveen/Emmen
Website Heerenveen/Emmen
01jul2009
Sportpark Skoatterwald: Oranje Nassaulaan 21
8448 MT Heerenveen (Postbus 513, 8440AM)
0513-631360Google Maps
Kleur shirt: Blauw/Wit
vv Heerenveen av
Website Heerenveen
20jun1920
Sportpark Skoatterwald: Oranje Nassaulaan 21
8448 MT Heerenveen (Postbus 721, 8440AS)
0513-631360Google Maps
Kleur shirt: Blauw/Wit
vv Heerenveense Boys
Website Heerenveense Boys
31mrt1954
Sportpark De Akkers: Rottumerweg 1
8445PA Heerenveen (Postbus 839, 8440AV)
0513-636644Google Maps
info@heerenveenseboys.nl
Kleur shirt: Groen/Wit
vv Nieuweschoot
Website Nieuweschoot
14sep1946
Sportpark De Greiden: Ds Kingweg 3
8446KZ Heerenveen (Post: Lepelaarstraat 95, 8446JH)
0513-626333Google Maps
Kleur shirt: Rood met Wit
sv Hielpen
Website Hielpen
25nov1966
Sportpark De Meenskar: 't Oost 26
8713 JP Hindeloopen (Post: Spinhuisstraat 8, 8713KE)
0514-522116Google Maps
Kleur shirt: Geel
sc Amelandia
Website Amelandia
20mrt1928
Sportpark De Slinger: Oranjeweg 58
9161CC Hollum (Post: Paasduinweg 36, 9164KD Buren Fr)
0519-554287Google Maps
info@amelandia.nl
Kleur shirt: Oranje/Wit
vv Holwerd
Website Holwerd
Noord veld+zaal
21mei1948
Sportpark: De Morgenzon 9
9151KM Holwerd (tevens postadres)
0519-562220Google Maps
hoofdbestuur@vvholwerd.nl
Kleur shirt: Blauw
KNVB: BBBF40N
vv HJSC
Website HJSC
Noord veld
12apr1947
Sportpark Oan it Far: Jeltewei 96
8622XV Hommerts (Post: Jeltewei 61, 8622DE)
0515-442532Google Maps
Kleur shirt: Groen
KNVB: BBBF28F
sjo OHH (locatie vv HJSC)
Website OHH
Noord veld
23jun2004
Sportpark Oan it Far: Jeltewei 96
8622XV Hommerts (Post: Jeltewei 57, 8622DE)
0515-442532Google Maps
Kleur shirt: Oranje of Groen
KNVB: GKWH31Q
AVV
Website AVV
01sep1975
Sportveld Ouse Dobe: Dorpsstraat 101a
8896 JD Hoorn Terschelling (Post: Abt Folkertspad 13, 8896JR)
0562-448345Google Maps
Kleur shirt: Geel/Zwart
sv Houtigehage
Website Houtigehage
01apr1929
Sportpark Duinoord: Dunoardswei 12
9223LA Houtigehage (Post: De Linebeammen 9, 9223NB)
0512-341500Google Maps
Kleur shirt: Rood/Geel
vv Hardegarijp
Website Hardegarijp
16okt1962
Sportpark De Warren: Jintewarren 6
9254GA Hurdegaryp (Post: Reidlanswei 87, 9254JG)
0511-472949Google Maps
info@vvhardegarijp.nl
Kleur shirt: Rood met zwart
sjo RVC (locatie VVI)
Website RVC
25jun2002
Sportpark De Stripe: De Greiden 24a
8523 NM Idskenhuizen (Post: Fazant 10, 8521RA Sint Nicolaasga)
0513-432200Google Maps
Kleur shirt: Rood/Oranje
VVI
Website VVI
16jun1946
Sportpark De Stripe: De Greiden 24a
8523 NM Idskenhuizen (Post: Bredyk 23, 8525EP Langweer)
0513-432200Google Maps
Kleur shirt: Oranje
IJVC
Website IJVC
26apr1925
Sportpark De Utheme: De Dassenboarch 25
8651 CB IJlst Fr (Post: Galamagracht 97, 8651EJ)
0515-533157Google Maps
Kleur shirt: Blauw
vv Irnsum
Website vv Irnsum
28dec1931
Sportcomplex: Gravinnewei 3a
9011 XC Jirnsum Fr (is geen postadres)
0566-601142Google Maps
Kleur shirt: Oranje
vv Jistrum
Website Jistrum
07mei1949
Sportpark: Fjildwei 8
9258CL Jistrum (Post: Smaragd 50, 9207GH Drachten)
0512-471612Google Maps
secretaris@vvjistrum.nl
Kleur shirt: Groen/Wit
sc Joure
Website Joure
20mrt1920
Sportpark Hege Simmerdyk: Hoge Zomerdijk 5
8501 ES Joure (Postbus 97, 8500AB)
0513-412145Google Maps
Kleur shirt: Groen/Wit
vv Jubbega
Website vv Jubbega
14apr1945
Sportpark 't Heidefjild: Leidijk 20
8411 ZM Jubbega Fr (Post: PW Janssenweg 44, 8411XS)
0516-461375Google Maps
Kleur shirt: Wit/Rood
vv DTD
Website DTD
20jun1939
Sportpark: Martenawei 6
9056PE Koarnjum (Post: Lieuwe Jellingastrjitte 43, 9055MZ Britsum)
058-2573323Google Maps
info@vvdtd.nl
Kleur shirt: Geel
vv Kollum
Website Kollum
01mrt1942
Sportpark Baensein: Bernhardlaan 83a
9291 HM Kollum (Postbus 16, 9290AA)
0511-452888Google Maps
Kleur shirt: Oranje
vv Friese Boys
Website Friese Boys
01aug1947
Sportpark De Seadkampe: Beukerstrjitte 2
9298PS Kollumerzwaag (Post: De Paden 35, 9298PJ)
0511-443621Google Maps
Kleur shirt: Rood/Wit
sc Kootstertille
Website Kootstertille
24aug1961
Sportpark De Tille: Jisteboerewei 1
9288 GL Kootstertille (Post: Nassauwyk 7, 9288BX)
0512-331861Google Maps
info@sckootstertille.nl
Kleur shirt: Wit
sv Oeverzwaluwen
Website sv Oeverzwaluwen
10jul1929
Sportpark De Sandobbe: Ds L Tinholtstraat 5
8723 CW Koudum Fr (Post: Ooste 32, 8723EH)
0514-522662Google Maps
Kleur shirt: Blauw
vv Langezwaag
Website Langezwaag
Noord veld
01mei1950
Sportpark 't Paradijske: Paradys 8
8404BV Langezwaag (Post: Alde Dyk 66, 8407AG Terwispel)
0513-688088Google Maps
Kleur shirt: Blauw/Wit
KNVB: BBBD79L
vv Langweer
Website Langweer
08jan1933
Sportpark Tsjillan: Tsjillanleane 27
8525 GP Langweer (Post: De Molier 11, 8525EX)
0513-499500Google Maps
Kleur shirt: Rood/Wit
cvv Blauw Wit'34
Website Blauw Wit
28apr1934
Sportcomplex Wiarda: Ublingaplantage 4
8937 EZ Leeuwarden (Postbus 7593, 8903JN)
058-2122330Google Maps
Kleur shirt: Blauw/Wit
sc Cambuur Leeuwarden
Website Cambuur Leeuwarden
19jun1964
Sportpark Cambuur: Cambuurplein 44
8921 RG Leeuwarden (Postbus 547, 8901BH)
058-2963300Google Maps
info@cambuur.nl
Kleur shirt: Geel
sc Flamingo
Website Flamingo
09apr1991
Sportpark Kalverdijkje. 64
8924 JJ Leeuwarden (Post: Molenstraat 1, 8913BA)
058-2137380Google Maps
scflamingo@hotmail.com
Kleur shirt: Rood met Wit
lvv Friesland
Website Friesland
15jun1905
Sportpark Nylan: Middelzeelaan 6
8931AK Leeuwarden (Post: Dirk Boutsstraat 17, 8932CM)
058-2884760Google Maps
Kleur shirt: Blauw met Geel
lac Frisia 1883
Website Frisia 1883
25apr1883
Sportpark: Magere Weide 9
8915AV Leeuwarden (Post: Ibisstraat 14, 8916BJ)
058-2121883Google Maps
secretaris@lacfrisia1883.nl
Kleur shirt: Blauw/Geel
FVC
Website FVC
Noord veld+zaal
04mei1919
Sportcomplex Wiarda: Ublingaplantage 6
8939EZ Leeuwarden (Postbus 427, 8901BE)
058-2887980Google Maps
secretaris@frieschevoetbalclub.nl
Kleur shirt: Groen/Geel
KNVB: BBBC36Z
rvo fc Groningen/sc Cambuur (locatie sc Cambuur)
Website Groningen/sc Cambuur 2e Website Groningen/sc Cambuur
02jul2009
Sportpark: Kalverdijkje 70
8924 JJ Leeuwarden (Postbus 1399, 9701BJ)
058-2666131Google Maps
Kleur shirt: Geel/Blauw
csv De Leeuwarder Zwaluwen
Website Leeuwarder Zwaluwen
Noord veld
15aug1924
Sportpark Nylan: Middelzeelaan 18a
8931AK Leeuwarden (Post: Jan Lievensstraat 25, 8932AX)
058-2884433Google Maps
bestuur@leeuwarderzwaluwen.nl
Kleur shirt: Blauw
KNVB: BBBD94M
sc Leovardia
Website Leovardia
14aug1917
Sportpark: Kalverdijkje 83
8924 JJ Leeuwarden (Postbus 4536, 8902EM)
058-2666111Google Maps
Kleur shirt: Zwart met geel
sc Lions'66
Website Lions
16mrt1966
Sportpark Kalverdijkje 66
8924 JJ Leeuwarden (Post: Scheltemastate 2, 8926LT)
058-2671900Google Maps
Kleur shirt: Blauw/Geel
rkvv MKV'29
Website MKV
Noord veld+zaal
28apr1929
Sportpark Nylan: Middelzeelaan 14a
8931AK Leeuwarden (Postbus 998, 8901BT)
058-2882548Google Maps
bestuur@mkv29.nl
Kleur shirt: Rood
KNVB: BBBG78Z
vv Nicator
Website Nicator
11sep1932
Sportpark Kalverdijkje Noord, 66
8924 JJ Leeuwarden (Postbus 6005, 8902HA)
058-2665069Google Maps
Kleur shirt: Groen
vv CVVO
Website CVVO
Noord veld
13jun1947
Sportpark De Rien: Straatweg 52
8531PZ Lemmer (Post: Buitenbaardt 15, 8532BS)
0514-560930Google Maps
secretaris@cvvo.nl
Kleur shirt: Wit met blauw
KNVB: BBBB92A
vv Lemmer
Website Lemmer
23mrt1923
Sportpark Lemstervaart: Lemsterpad 1
8531 AA Lemmer (Post: Jachtkamp 8, 8538RP Bantega)
0514-561279Google Maps
Kleur shirt: Groen/Zwart
sv Thor
Website Thor
22jun1921
Sportpark De Kobunder: Buorsterwyk 34
8408JA Lippenhuizen (Post: De Buorren 89, 8408HL)
0513-464477Google Maps
Kleur shirt: Geel/Zwart
sjo WTTC (locatie sv Thor)
Website WTTC 2e Website WTTC 3e Website WTTC
25jun2002
Sportpark De Kobunder: Buorsterwyk 34
8408 JA Lippenhuizen (Post: De Buorren 89, 8408HL)
0513-464477Google Maps
Kleur shirt: Geel/Zwart
sc Makkinga
Website Makkinga
Noord veld
17mei1936
Sportpark Oosteinde: Oosterhuisweg 3
8423TG Makkinga (Post: Bakkerskamp 6a, 8423SB)
0516-441315Google Maps
Kleur shirt: Geel
KNVB: BBBD86L
vv Makkum
Website Makkum
Noord veld
18jun1946
Sportpark De Braak: Suderseewei 1
8754GK Makkum Fr (Post: Klipperstraat 13, 8754AT)
0515-232266Google Maps
secretaris@vvmakkum.nl
Kleur shirt: Wit met Rood
KNVB: BBBG895
vv Marrum
Website Marrum
Noord veld
01jul1945
Sportcomplex Achterdijk: Ringweg 31a
9073HH Marrum (Post: Lage Herenweg 8, 9073GB)
0518-411868Google Maps
bestuur@vvmarrum.nl
Kleur shirt: Wit met Zwart
KNVB: BBBF38I
vv SSS'68
Website SSS
Noord veld
20apr1970
Sportcomplex Unia: Riemer Veemanstrjitte 40
9034HC Marsum (Post: Bitgumerdyk 91, 9034TA)
058-2542200Google Maps
secretariaat@sss68.nl
Kleur shirt: Blauw met Wit
KNVB: BBBC556
vv Foarut
Website Foarut
12feb1930
Sportpark Schatzenburg: Rypsterdyk 23
9036JE Menaam (Post: Greatebuorren 3, 9036ME Menaam )
0518-451705Google Maps
Kleur shirt: Rood
sjo Dronrijp/Foarut
Website Dronrijp/Foarut
01jul2014
Sportpark Schatzenburg: Rypsterdyk 23
9036JE Menaam (Post: Boskranne 30, 9036KW)
06-46578135Google Maps
Kleur shirt: Rood
sc Terschelling
Website Terschelling
13nov1920
Sportveld Midsland: Kallandspad 28a
8891 GS Midsland (tevens postadres)
0562-448102Google Maps
Kleur shirt: Rood/Blauw
vv Mildam
Website vv Mildam
19okt1929
Sportpark: De Wissel 2a
8454 KT Mildam Fr (is geen postadres)
0513-636044Google Maps
Kleur shirt: Wit
vv Minnertsga
Website Minnertsga
06dec1966
Sportpark De Sportfinne: Fjildleane 14
9047JR Minnertsga (Post: Wijbrand de Geeststraat 46, 8921AM Leeuwarden)
0518-471600Google Maps
secretaris@vvminnertsga.nl
Kleur shirt: Blauw/Wit
vv VWC
Website vv VWC
29feb1932
Sportpark Het Scheeneveld: Grindweg 81c
8485 JE Munnekeburen Fr (Post: Meester Thorbeckestraat 44, 8471LW Wolvega )
0561-481704Google Maps
Kleur shirt: Rood/Blauw
sv Udiros
Website Udiros
17dec1949
Sportpark: Sterrekamp 1
8414 MG Nieuwehorne (Postbus 24, 8414 ZK)
0513-541730Google Maps
Kleur shirt: Blauw
vv Blue Boys
Website Blue Boys
01jun1930
Sportpark De Blauwe Kamp: Blauwe Kampwei 10A
9245HN Nij Beets (Post: Achter de Hiemen 2, 9244BR Beetsterzwaag)
0512-461300Google Maps
bestuur@vvblueboys.nl
Kleur shirt: Blauw
vv Nijland
Website Nijland
01aug1946
Zweitse Huitema sportcomplex: H Pollemastraat 2
8771RT Nijland (Post: Tsjerkegreft 17, 8771SJ)
0515-569448Google Maps
bestuur@vvnijland.nl
Kleur shirt: Blauw
vv Noordbergum
17jul1964
Voetbalcomplex De Ulkelannen: Reiddekkersstrjitte 51
9257WP Noardburgum (Post: Van Beijmastraat 26, 9257WC)
0511-473504Google Maps
Kleur shirt: Geel
sv Olyphia
Website Olyphia
25mei1928
Sportpark Spokedam: Elsweg 18
8391KB Noordwolde Fr (Postbus 4, 8390AA)
0561-432344Google Maps
Kleur shirt: Groen
vc Trynwalden
Website Trynwalden
01jul2009
Sportpark Kaetsjemuoilan: Van Haersmasingel 40
9062 GC Oentsjerk (Post: De Draai 4, 9061DH Gytsjerk)
058-2562121Google Maps
Kleur shirt: Zwart met geel en rood
vv Sport Vereent
Noord veld
28apr1930
Sportpark Lunia: Willinge Prinsstraat 18b
8421PE Oldeberkoop (Post: Oosterwoldseweg 74, 8421RN)
0516-451678Google Maps
Kleur shirt: Wit
KNVB: BBBC497
vv Oldeholtpade
Website Oldeholtpade
21dec1962
Sportpark Olpea: Hamersweg 16
8474 CN Oldeholtpade (Post: Andries Veenstrastraat 25, 8471AW Wolvega)
0561-688394Google Maps
Kleur shirt: Blauw met wit
vv Ropta Boys
Website Ropta Boys
16sep1965
Sportpark: De Fiver 1
9137 RG Oosternijkerk (Post: De Buorren 18a, 9137RS)
0519-241254Google Maps
postmaster@roptaboys.nl
Kleur shirt: Groen/Geel
vv Oosterstreek
Website vv Oosterstreek
11nov1928
Sportpark Klaverweide: Schoolstraat 36
8388 MG Oosterstreek Fr (is geen postadres)
0561-431419Google Maps
Kleur shirt: Rood/Wit
ov DIO Oosterwolde
Website DIO Oosterwolde
30nov1925
Sportpark Oostenburg: Veenhofweg 1
8431 NH Oosterwolde Fr (Post: Langekamp 17, 8431PR)
0516-514900Google Maps
Kleur shirt: Blauw
sv De Griffioen
Website Griffioen
Noord veld+zaal
21okt1959
Sportpark Oostenburg: Kuipenstreek 13a
8431LX Oosterwolde Fr (Post: Boereweide 51, 8431PP)
0516-516082Google Maps
voorzitter@svdegriffioen.nl
Kleur shirt: Rood
KNVB: BBBG72T
sjo jv Oostenburg
Website Oostenburg
01jul2008
Sportpark: Veenhofweg 1
8431 NH Oosterwolde Fr (Post: Dorprichterstraat 85, 8431BV)
0516-514900Google Maps
Kleur shirt: Rood/Blauw
vv EBC
Website EBC
10nov1966
Sportpark Op 'e Jister: Herenweg 65b
8536 TT Oosterzee (Post: Zuivelweg 13, 8536VK)
0514-541197Google Maps
Kleur shirt: Wit
sjo EBC/Delfstrahuizen (locatie Oosterzee)
Website EBC/Delfstrahuizen 2e Website EBC/Delfstrahuizen
29jun2001
Sportpark Op 'e Jister: Herenweg 65b
8536 TT Oosterzee (Post: De Petten 4, 8539RM Echtenerbrug)
0514-541197Google Maps
Kleur shirt: Wit
vv ONT
Website vv ONT
01jun1962
Sportpark Douwekamp: Healwei 2a
9218 RH Opeinde Fr (Post: Rival 44a, 9207CS Drachten)
0512-371956Google Maps
Kleur shirt: Geel/Zwart
vv TOP'63
Website TOP
Noord veld
28mei1963
Sportpark De Bou: De Bou 39
8625JB Oppenhuizen (Post: Bottinge 62, 8604AL Sneek)
0515-559698Google Maps
secretaris@top63.com
Kleur shirt: Geel
KNVB: BBBN47Q
vv Ouwe Syl
Website Ouwe Syl
11mei1967
Sportcomplex: van Egmondstraat 28a
9078 VG Oudebildtzijl (Post: Van Albadaweg 25, 9078VS)
0518-421332Google Maps
Kleur shirt: Geel
vv De Walde
Website Walde
Noord veld+zaal
03jul1961
Sportterrein 't W‚ldstreffen: Ige Galamawei 24
8582KT Oudega (Post: Ige Galamawei 49, 8582KS)
0514-604259Google Maps
mirande@xs4all.nl
Kleur shirt: Geel
KNVB: BBBD89O
vv Oudega
Website Oudega
Noord veld
14mei1948
Sportpark It Joo: De Joodyk 2
8614JK Oudega (Post: Reafinne 42, 8614AG)
0515-469880Google Maps
Kleur shirt: Oranje
KNVB: BBBC67B
sjo OHH (locatie vv Oudega)
Website OHH
Noord veld
23jun2004
Sportpark It Joo: De Joodyk 2
8614JK Oudega (Post: Jeltewei 57, 8622DE Hommerts)
0515-469880Google Maps
Kleur shirt: Oranje of Groen
KNVB: GKWH31Q
vv Oudehaske
Website Oudehaske
16dec1963
Sportpark P Bultsma: Jousterweg 140a
8465 PN Oudehaske (Post: Bugel 7. 8465RW)
0513-677622Google Maps
Kleur shirt: Oranje
vv NOK
Website NOK
01jul1965
Sportpark De Skelp: Fonteinwei 21
8567JT Oudemirdum (Post: Bosmastrjitte 16, 8561DM Balk)
0514-571916Google Maps
Kleur shirt: Blauw/Wit
vv WTOC
Website WTOC
28apr1964
Sportpark De Wygeast: Swartewei 9
9294KS Oudwoude (Post: Jan Binneswei 9, 9294KJ)
0511-451676Google Maps
bestuurwtoc@hotmail.com
Kleur shirt: Geel
VCR
Website VCR
01apr1964
Sportpark De Vonder: Tjaerdawei 42a
9105KG Rinsumageast (Postbus 80, 9104ZH Damwald)
0511-421998Google Maps
lsk.jilderda@knid.nl
Kleur shirt: Oranje/Zwart
vv Rottevalle
Website Rottevalle
Noord veld
23mei1973
Sportpark 't Hagehiem: Efterwei 20
9221SK Rottevalle (Post: Bildwei 12, 9221SJ)
0512-342471Google Maps
Kleur shirt: Blauw/Zwart
KNVB: BBBC43Z
vv Rijperkerk
Website Rijperkerk
01aug1947
Sportveld: Binnendijk 53b
9256HL Ryptsjerk (Post: Reidplom 26, 9254JK Hurdegaryp)
0511-432168Google Maps
Kleur shirt: Wit met blauw
vv Scharnegoutum'70
Website Scharnegoutum
Noord veld
06apr1970
Sportpark De Kromme Tille: Fleardyk 70
8629RG Scharnegoutum (Post: Willem Santemastrjitte 25, 8629PP)
0515-424670Google Maps
secretaris.vvscharnegoutum@gmail.com
Kleur shirt: Wit
KNVB: BBBC33W
vv De Monnik
Website Monnik
Noord veld
13mrt1933
Sportveld: Duinpad 10a
9166NL Schiermonnikoog (Post: Kantjeblom 7, 9166RC)
0519-531316Google Maps
Kleur shirt: Rood
KNVB: BBBF68R
AVC
Website AVC
Noord veld
24sep1949
Sportpark De Lytse Trije: Spoardyk 4
8855HW Sexbierum (Post: De Tsjerke-ekers 9, 8855GA)
0517-591581Google Maps
secretaris@avcsexbierum.nl
Kleur shirt: Blauw
KNVB: BBBB61Y
vv St.-Annaparochie
Website St.-Annaparochie
22mei1931
Sportpark de Waaie: Statenweg 2
9076DS St.-Annaparochie (Postbus 23, 9076ZN)
0518-403234Google Maps
bestuur@vvstanna.nl
Kleur shirt: Zwart/Wit
vv St. Jacob
Website St. Jacob
16jan1938
Sportcomplex De Fijfskaar: Oosteinde 77
9079LB St.-Jacobiparochie (Post: Broedertrouw 25, 9079KX)
0518-491786Google Maps
vvsintjacob@live.nl
Kleur shirt: Blauw met Wit
vv Renado
Website Renado
11apr1938
Sportpark: Groenendal 47
8521 LJ Sint Nicolaasga (Post: Westend 9, 8521NN)
0513-431910Google Maps
Kleur shirt: Wit
sjo RVC (locatie vv Renado)
Website RVC
25jun2002
Sportpark: Groenendal 47
8521 LJ Sint Nicolaasga (Post: Fazant 10, 8521RA)
0513-431910Google Maps
Kleur shirt: Rood/Oranje
vv DWP
Website vv DWP
19jun1947
Sportpark: De Grie 30
8464 PB Sintjohannesga Fr (is geen postadres)
0513-551788Google Maps
Kleur shirt: Groen/Wit
vv Sleat
Website Sleat
Noord veld
07aug1961
Sportpark 't Krudfjild: Spanjaardsdijk 22
8556AK Sloten Fr (Post: Kapelstreek 221, 8556XJ)
0514-531676Google Maps
voorzitter@vvsleat.nl
Kleur shirt: Wit
KNVB: BBBG40S
vv Black Boys
Website Black Boys
14mei1924
Sportpark Het Schuttersveld: Thomas Zandstrastraat 3
8602 CW Sneek Fr (Postbus 3014, 8600DA)
0515-438432Google Maps
Kleur shirt: Zwart
svc LSC 1890
Website LSC 1890
04mrt1890
Sportpark: Leeuwarderweg 52
8605 AJ Sneek (Postbus 279, 8600AG)
0515-414383Google Maps
Kleur shirt: Blauw
vv ONS BOSO Sneek
Website ONS BOSO Sneek
Noord veld+zaal
04apr1932
Zuidersportpark: Alexanderstraat 2d
8606VP Sneek (Postbus 441, 8600AK)
0515-417391Google Maps
bestuur@onsbososneek.nl
Kleur shirt: Oranje
KNVB: BBBK426
vv SWZ Boso Sneek
Website SWZ Boso Sneek
01jul2008
Tinga Sportpark: Molenkrite 132
8608XK Sneek (Post: Morrahemstraat 180, 8608BT)
0515-413577Google Maps
Kleur shirt: Wit/Zwart
vv Waterpoort Boys
Website Waterpoort Boys
Noord veld+zaal
14nov1973
Sportcentrum Schuttersveld: Thomas Zandstrastraat 3
8602CW Sneek (Postbus 2017, 8600CA)
0515-424110Google Maps
waterpoortboys@ziggo.nl
Kleur shirt: Geel
KNVB: BBBF126
vv QVC
Website QVC
09dec1916
Sportpark De Ribbe: Koeweg 7a
8715 JW Stavoren (Post: Stadsfenne 17, 8715JL)
0514-681713Google Maps
Kleur shirt: Groen/Wit
sc Stiens
Website Stiens
01jul2010
Sportpark It Gryn: Ieleane 2
9051 LP Stiens Fr (Post: Bredyk 5, 9051HZ)
058-2571290Google Maps
Kleur shirt: Zwart/Geel/Oranje
vv Suameer
Website Suameer
15sep1948
Sportpark De Heidkamp: Joute van der Meerweg 2a
9262 SP Sumar (Post: S Pieters Hoekstrawg 38, 9262NK)
0511-521300Google Maps
info@vvsuameer.nl
Kleur shirt: Groen/Wit
vv 't Fean'58
Website Fean
23jun1958
Sportpark: De Ketting 3
9231 AK Surhuisterveen (Post: De Treaskes 2, 9283VG Surhuizum)
0512-363170Google Maps
Kleur shirt: Blauw
sjo Feanstars
Website Feanstars 2e Website Feanstars
01jul2007
Sportpark: De Ketting 3
9231 AK Surhuisterveen (Post: Munnikestraat 8, 9231GP)
0512-362026Google Maps
Kleur shirt: Zwart
vv Surhuisterveen
Website Surhuisterveen
10mei1935
Sportpark: De Ketting 3
9231 AK Surhuisterveen (Post: De Nachtegaal 27, 9231JP)
0512-362026Google Maps
Kleur shirt: Oranje
vv Suawoude
Website Suawoude
Noord veld
12feb1974
Sportpark Suderfinne: Kerkbuurt 2
9265LS Suw‚ld (Post: De Linebeam 18, 9251NW Burgum)
0511-431447Google Maps
secretariaat@sv-suwald.n
Kleur shirt: Geel/Zwart
KNVB: BBBN43M
vv Ternaard
Website vv Ternaard
09jun1971
Sportpark De Buorfinne: De Groedse 9
9145 RG Ternaard Fr (is geen postadres)
0519-571095Google Maps
Kleur shirt: Rood
vv Wispolia
Website Wispolia
06dec1955
Sportveld De Puster: Smidte 2
8407 ES Terwispel (Post: Smidte 31, 8407ER)
0513-461636Google Maps
Kleur shirt: Geel met rood
sjo WTTC (locatie vv Wispolia)
Website WTTC 2e Website WTTC 3e Website WTTC
25jun2002
Sportveld De Puster: Smidte 2
8707 ES Terwispel (Post: Smidte 31, 8407ER)
0513-461636Google Maps
Kleur shirt: Geel met rood
vv Tijnje
Website Tijnje
22sep1932
Sportpark De Kampen: Breewei 6b
8406 EE Tijnje (Post: Warrewei 44, 8406AC)
0513-571800Google Maps
Kleur shirt: Groen
sjo WTTC (locatie vv Tijnje)
Website WTTC 2e Website WTTC 3e Website WTTC
25jun2002
Sportpark De Kampen: Breewei 6b
8406 EE Tijnje (Post: Warrewei 44, 8406AC)
0513-571800Google Maps
Kleur shirt: Groen
vv Aengwirden
Website Aengwirden
Noord veld
14apr1986
Dorpshuis Bij de Fjilden: Aengwirderweg 335
8458CG Tjalleberd (Post: HB Jonkerweg 8, 8449ED Terband)
0513-529456Google Maps
info@vvaengwirden.nl
Kleur shirt: Blauw
KNVB: BBBD80P
sc Twijzel
Website Twijzel
09jun1973
Sportpark De Moune: Mounewei 34
9286 EK Twijzel (Post: Boppelannen 31, 9286GE)
0511-543435Google Maps
info@sctwijzel.nl
Kleur shirt: Blauw/Wit
VVT
Website VVT
10okt1947
Sportpark De Heide: Bjirkewei 54
9287LE Twijzelerheide (Post: Heidewei 53, 9299HX Zwagerbosch)
0511-443010Google Maps
Kleur shirt: Groen
vv Tzum
Website Tzum
30jun1980
Sportcomplex It Lyntsjepark: Smidsreed 3
8804 NH Tzum (Post: Meester Vrijburgstraat 4, 8804NT)
0517-452703Google Maps
Kleur shirt: Geel/Blauw
vv Tzummarum
Website Tzummarum
17nov1937
Sportterrein: Buorren 43a
8851EL Tzummarum (Post: Douwe Sixmastrjitte 3, 8851EC)
0518-481991Google Maps
Kleur shirt: Wit/Rood
vv Oerterp
Website Oerterp
20jun1949
Sportpark De Griene Greide: Griene Leane 8
9247GT Ureterp (Post: Wine 20, 9247BG)
0512-302509Google Maps
Kleur shirt: Blauw met Wit
vv FFS
Website FFS
Noord veld+zaal
12mei1945
Sportpark: Grevenweg 3a
8467SK Vegelinsoord (Post: Zwarte Weg 27, 8467SE)
06-22435430Google Maps
info@ffs-vegelinsoord.nl
Kleur shirt: Wit
KNVB: BBBK415
vv CVO
Website CVO
08apr1964
Sportveld Froubuurt: Waling Dykstrastraat 19
9077 SN Vrouwenparochie (Post: Brungerstraat 6, 9077SZ)
0518-402291Google Maps
Kleur shirt: Rood
vv De Lauwers
Website Lauwers
Noord veld
25mrt1955
Sportterrein 't Meertenust: Leegsterweg 11
9852TH Warfstermolen (Post: Olde Borchweg 23b, 9853PA Munnekezijl)
0594-688331Google Maps
Info@vvdelauwers.nl
Kleur shirt: Blauw/Wit
KNVB: BBBD90S
vv Waskemeer
Website Waskemeer
19feb1984
Sportpark 't Ald Leger: Leidijk 42a
8434NC Waskemeer (Post: De Fenne 24, 8434PD)
0516-422768Google Maps
Kleur shirt: Groen
vv Warga
Website Warga
Noord veld
25aug1922
Sportcomplex Warga: HJ Kooistrawei 24
9005RE Wergea (Post: Nieuwe Hoek 19, 9005NA)
058-2552531Google Maps
bestuur@vvwarga.nl
Kleur shirt: Wit met groen
KNVB: BBBK437
sjo Warga/WWS (locatie Warga)
Website Warga/WWS
Noord veld
o1jul1024
Sportcomplex: HJ Kooistrawei 24
9005RE Wergea (Post: Nieuwe Hoek 19, 9005NA)
058-2552531Google Maps
sjowargawws@gmail.com
Kleur shirt: Wit/Groen
KNVB: QKRX579
vv ODV
Website ODV
03aug1921
Sportpark Tusken de Wallen: Te Nijenhuiswei 26
9241GV Wijnjewoude (tevens postadres)
0516-481291Google Maps
Kleur shirt: Blauw met Wit
vv WWS
Website WWS
Noord veld+zaal
16jun1965
Sportcomplex "t Loo: Loodyk 2a
9088BV Wirdum Fr (Post: William Robert Fisherstr 2 b, 9088BH)
058-2552088Google Maps
info@vvwws.nl
Kleur shirt: Geel
KNVB: BBBD96O
sjo Warga/WWS (locatie Wirdum)
Website Warga/WWS
Noord veld
o1jul1024
Sportcomplex "t Loo: Loodyk 2a
9088BV Wirdum Fr (Post: William Robert Fisherstr 2 b, 9088BH)
058-2552088Google Maps
sjowargawws@gmail.com
Kleur shirt: Geel
KNVB: QKRX579
sv Mulier
Website Mulier
13nov1967
Sportpark It Fliet: Menno Simonsstraat 15
8748 CZ Witmarsum (Post: Schoolstraat 16, 8748AT )
0517-532188Google Maps
Kleur shirt: Rood
fc Wolvega
Website Wolvega
Noord veld
29mrt1928
Sportpark Molenwiek: Kruistraat 3-5
8471HH Wolvega (Postbus 49, 8470AA)
0561-614807Google Maps
bestuur.fcwolvega@gmail.com
Kleur shirt: Paars
KNVB: BBBF53J
vv Workum
Website Workum
Noord veld+zaal
10apr1940
Sportcomplex De Rolpeal: Weverswei 2
8711GP Workum (Post: Reidikkers 10, 8711DM)
0515-541835Google Maps
secretariaat@vvworkum.nl
Kleur shirt: Rood
KNVB: BBBF55L
vv Woudsend
Website vv Woudsend
18jul1933
Sportpark De Spil: BW Okmastrjitte 1a
8551 NP Woudsend Fr (is geen postadres)
0514-591653Google Maps
Kleur shirt: Rood/Wit
vv Zandhuizen
Website Zandhuizen
Noord veld
22apr1932
Sportveld 't Bliekien: Oldeberkoperweg 26c
8389TH Zandhuizen (Postbus 130, 8390AC Noordwolde)
0561-432964Google Maps
zandhuizen@live.nl
Kleur shirt: Rood
KNVB: BBBF25C

Deze pagina is onderdeel van GidsNL. Ook bekend als Voetbalgids.com, de Gids voor Voetballend Nederland.
Totaal 191 clubs op deze pagina. Laatste wijziging op 5 februari 2018.